Bytový Dom

Fotovoltika pre bytové domy

Fotovoltické panely pre bytové domy

Obyvatelia bytových domov si môžu pokladať otázku, či je možné mať fotovoltiku aj v bytovom dome. Aké sú Vaše možnosti, ak chcete využívať solárnu energiu aj v bytovom dome, či priamo v byte?

Vývoj cien za energie v poslednej dobe naštartoval budovanie fotovoltiky aj v bytových domoch. Fotovoltické panely v bytových domoch boli dlho vnímané ako projekty, ktoré sa neoplatia. Pozornosť pri výstavbe solárnych elektrární sa tak upierala predovšetkým na veľké solárne parky a rodinné domy. Tento stav však už neplatí. Môže za to predovšetkým výrazný pokles cien fotovoltických systémov, ktoré za posledných desať rokov klesli aj o viac ako 80 %.

Bytový dom = jeden odberateľ

Najvýhodnejším riešením pre bytový dom je fotovoltika na kľúč. Na strechu sa inštalujú fotovoltické panely a vytvorí sa jedno odberné miesto, ktoré vyžaduje vytvorenie tzv. mikrosiete. Bytový dom ako celok potom nakupuje elektrinu od jednej firmy.

 Na päte domu je jeden hlavný istič pre celý bytový dom, kde prebieha aj meranie distribútora. V každom byte je elektromer, ktorý meria spotrebu vo vnútri bytovej jednotky. Distribútor má iba informáciu, koľko elektriny spotreboval celý dom, nie jednotlivé byty. Správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov potom rozúčtováva spotrebu vo vnútri domu.

Samotné zriadenie takejto mikrosiete prináša náklady na výmenu ističov a vytvorenie centrálneho odberného miesta. Na druhú stranu zlúčenie elektromerov zaistí úspory na platbách za istič – všetci v dome platia za jedno jediné odberné miesto. Už takýto stav stále ešte bez fotovoltiky a batérie prináša výrazné ročné úspory na celý dom.

Potrebný je súhlas dvojtretinovej väčšiny vlastníkov v bytovom dome

Podľa § 14b ods. 2 písm. e) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je na inštaláciu nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva potrebný súhlas  dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Táto skutočnosť hrá v neprospech technologickému pokroku bytových domov, vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré do procesu schvaľovania spravidla vstupujú. Napríklad všeobecne nízka účasť na schôdzach či písomných hlasovaniach, najmä pri potrebe dvojtretinového kvóra vlastníkov pri schvaľovaní takýchto realizácií.

Rýchla návratnosť investície do FVE

Modelový bytový dom s 30 bytmi s priemernou spotrebou elektriny môže dosiahnuť pri zavedení mikrosiete a fotovoltiky návratnosť investície za cca 5 rokov. Počíta sa pritom s fotovoltickými panelmi s výkonom 15 kWh.

 Ročná výroba elektrárne by mala byť s ohľadom na slovenské podmienky zhruba 15 MWh. Pokiaľ by sa obyvatelia bytového domu rozhodli ešte pre obstaranie batérie, ktorá získanú energiu kumuluje, aby ju bolo možné využiť aj neskôr, keď je slnečné žiarenie nedostatočné, musia počítať s návratnosťou minimálne v horizonte 14, pretože nákup batérie je finančne náročnejší.

Možnosti využitia FVE v bytových domoch

Bytové domy majú viacero možností využitia solárnej energie. Získanú elektrickú energiu môžu využívať jednotlivé domácnosti, čo však zahŕňa inštaláciu ďalšej technológie, prípadne môže byť energia využitá aj výhradne na pokrytie spotreby elektriny v spoločných priestoroch alebo sa vyrobená energia predá do siete, čo v konečnom dôsledku tiež výrazne zníži náklady na energie v bytovom dome.

Ak vznikne prebytok energie, ktorá sa v dome nespotrebuje, predá sa do siete alebo sa do nej odloží vďaka virtuálnej batérii distribučnej spoločnosti. V každom bytovom dome sú rôzne variability, kde sa energia môže využiť, najmä ak sa hovorí o spoločných priestoroch (kamerový systém, tablety, informačné panely, nabíjačka na elektromobily, ohrev žľabov, ohrev chodníkov, odvetrávanie, rekuperácia a akékoľvek iné elektronické zariadenia). Okrem šetrenia finančných prostriedkov vlastníkov je pridanou hodnotou aj zvýšený komfort bývania.

Panely a Systémy

Rodinný Dom

Bytový Dom